O monitoringu - monitorovacia sieť

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy. Právna úprava ochrany ovzdušia platná do 31. augusta 2002 bola založená predovšetkým na emisnom princípe, tzn. upravovala správanie prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia obmedzovaním vnášania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalita ovzdušia bola síce určená imisnými limitmi.

Zodpovednosť za sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia podľa zákona o ochrane ovzdušia má Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré túto úlohu zabezpečuje prostredníctvom poverenej odbornej organizácie - Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Monitorovacia sieť

Na zabezpečenie podkladov pre hodnotenie kvality ovzdušia v aglomeráciách a zónach meraním prevádzkuje SHMÚ ako poverená organizácia pre zákon o ovzduší Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia (NMSKO). V roku 2017 bolo do uvedenej siete zahrnutých 38 monitorovacích staníc (MS) s rôznym meracím programom, ktorý je závislý na druhu a lokalizácii MS. Počet MS zohľadňuje požiadavky vyhlášky 244/2016 Z.z. na určenie najmenšieho počtu vzorkovacích miest na stále merania koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.

V roku 2017 boli, z celkového počtu 38 monitorovacích staníc NMSKO, 4 stanice (Chopok, Topoľníky, Stará Lesná a Starina) v európskej sieti EMEP a stanica Chopok aj v celosvetovej sieti GAW (Global Atmosphere Watch) WMO.

 

Ružomberok a blízke okolie má okrem stanice SHMU – Riadok v prevádzke ďalších päť staníc, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Mondi SCP, a.s. IMS sa nachádzajú v lokalitách Supra, Riadok, Černová, Hrboltová a v obci Lisková. 

IMS Supra :

Umiestnenie: parkovisko vedľa areálu Mondi SCP, a.s.

Typ stanice : priemyselná,  

Meranie:  SO₂, NO-NO₂-NOₓ , zlúčeniny TRS, TZL, PM10 

IMS Riadok / SHMÚ:

Umiestnenie: areál Materskej škôlky na ulici Riadok

Typ stanice : mestská ,  

Meranie : PM 10, PM 2,5, O3, SO2, CO, NO2, NOx, Benzén

IMS Riadok:

Umiestnenie: areál Materskej škôlky na ulici Riadok, vedľa kontajnera SHMU.

Typ stanice : mestská ,  

Meranie : zlúčeniny TRS

IMS Hrboltová:

Umiestnenie: voľné priestranstvo pri objekte kultúrneho domu Hrboltová.

Typ stanice : pozaďová,  

Meranie : zlúčeniny TRS, H2S 

IMS Černová :

Umiestnenie: strecha garáže Vodárenskej spoločnosti, a.s.

Typ stanice : pozaďová

Meranie : zlúčeniny TRS

IMS Lisková:

Umiestnenie:  vo dvore Obecného domu Lisková v centre obce.

Typ stanice : pozaďová,

Meranie : zlúčeniny TRS,