Index kvality ovzdušia

Európska environmentálna agentúra (EEA) uverejňuje na svojej web stránke informácie o kvalite ovzdušia v európskych krajinách vyjadrené vo forme indexu kvality ovzdušia (European Air Quality Index).

Posudzovanie kvality ovzdušia je založené na meraní koncentrácií viacerých znečisťujúcich látok v ovzduší. SHMÚ využíva 38 staníc, ktoré monitorujú základné znečisťujúce látky, ako napríklad PM10 , PM2,5 , NOa O. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránkach  http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis.

Kvôli väčšej zrozumiteľnosti, najmä pre širokú laickú verejnosť, sa kvalita ovzdušia často vyjadruje indexom. Index kvality ovzdušia prevádza koncentrácie znečisťujúcich látok vyjadrené v µg/m3  do viacstupňovej slovnej škály (napr. kvalita ovzdušia – dobrá, uspokojivá, prijateľná, zlá a veľmi zlá) alebo do číselnej škály (napr. 1-10 alebo 0-500 atď.).

V súčasnosti neexistuje jednotná metodika výpočtu, indexov kvality ovzdušia (AQI – air quality index) je viacero, napríklad :

  •  European Air Quality Index (The European Environment Agency, EEA)
  •  Daily Air Quality Index (UK – Committee on Medical Effects of Air Pollutants, COMEAP)
  •  Real-time air quality index (znečistenie ovzdušia vo svete podľa štandardu The United States Environmental Protection Agency, EPA)
  •  Air Quality Health Index (Kanada)
  •  Air Pollution Index (Malajzia)
  •  Pollutant Standards Index (Singapur)

European Air Quality Index je založený na meraniach koncentrácií piatich základných znečisťujúcich látok na danej  stanici v jednotlivých európskych krajinách (spolu viac ako 2 000 staníc). Tieto koncentrácie  sú potom prevedené na index kvality ovzdušia.
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

Real-time air quality index vyjadruje znečistenie ovzdušia vo svete podľa štandardu The United States Environmental Protection Agency (EPA) zvlášť pre PM2,5 , PM10 , NO2  , SOa CO. https://waqi.info/

Bližšie informácie môžete získať na nasledujúcich odkazoch :

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=917

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2019/TZ_Index_kvality.pdf