Aktuality

  • Úvod
  • Aktuality
  • Po prestávke opäť zasadala komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti

Koronavírus zastavil všetky rokovania Mestského úradu na viac než tri mesiace. To bol dôvod, prečo sa koncom júna uskutočnilo len druhé rokovanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnsoti v tomto roku. 

Viceprimátor mesta Ján Bednárik predložil členom dva body na prerokovanie. Prvým bola prezentácia spoločnosti, ktorá sa zaoberá tvorbou monitorovacieho a analytického systému kvality ovzdušia. Pražská spoločnosť AirQ prezentovala systém, ktorý spočíva v rozložení monitorovacích jednotiek po meste s cieľom tvorby mapy kvality ovzdušia. Zároveň spoločnosť prezentovala aj svoj produkt Odour, ktorým vyhodnocuje relevantnosť sťažností. Komplikovaný systém by radnicu stál viac než 250 000€. Mestu boli ponúknuté dva spôsoby financovania. Prvým je kúpa systému ako produktu a druhým je platba za službu. Komisia si vzala čas na premyslenie.

Druhým bodom rozpravy bol strategický dokument ochrany ovzdušia v meste do roku 2030. Dokument, ktorý sa začína pripravovať, zhodnotí aktuálny stav ovzdušia v meste, rozoberie aktivity samosprávy v oblasti ochrany ovzdušia a navrhne možné opatrenia. Viceprimátor Ján Bednárik, ktorému prípravu takéhoto dokumentu prikázalo aj Mestské zastupiteľstvo, rozdal členom osnovu budúceho strategického dokumentu so slovami, že hlbšie túto problematiku rozoberú členovia počas budúceho zasadania komisie.

Komisia by sa mala opäť stretnúť v pondelok 29. júna v priestoroch Mestského úradu. Zasadania komisie sú verejné.